ศาลสั่งตร.จ่ายชดเชย พธม. 4 ล้านบาท สลายชุมนุมปี51

เมื่อ ศาลปกครองกลาง ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ นายชิงชัย อุดมเจริญกิจ และพวกรวม จำนวน 250 คน ได้ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีเจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธอย่างรุนแรง เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.51 ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจซึ่งทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และเป็นการใช้สิทธิ ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ศาลปกครองกลางจึงได้มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องของ จำนวน 254 ราย ลดลงจากที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดร้อยละ 20 และยกฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

ขอบคุณข้อมูลจาก : news.mthai.com

แบ่งปัน